ไม่มีหมวดหมู่

ในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น การใช้ประสบการณ์และความรู้สึกอย่างเดียวคงไม่ได้ผล แต่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าพร้อมทั้งบริการร่วมด้วย และแน่นอนว่าหนึ่งในวิธีการที่นำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งนำมาใช้กันเป็นจำนวนมากในทางธุรกิจ นั่นก็คือ การวิจัยตลาด หรือ  marketing research ที่นับได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นกุญแจที่สามารถนำพาให้ธุรกิจได้พบกับชัยชนะหรือเหนือคู่แข่งขันได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ทุกธุรกิจจึงควรมีความรู้และความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาใช้กับธุรกิจได้โดยตรง และด้วยการวิจัยตลาดถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ จึงส่งผลทำให้ปัจจุบันมีกลุ่มบริษัท รับทำ marketing research หรือ รับวิจัยตลาด เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจได้เป็นอย่างดี อย่างบริษัท RMG ซึ่งเปิดให้บริการรับทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร รวมไปถึงรับทำวิจัยตลาดร่วมด้วย ซึ่งเปิดให้บริการอย่างมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อนำพาทุกธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

การวิจัยตลาด (marketing research) คืออะไรกันแน่?

การวิจัยตลาด หรือ marketing research เปรียบเสมือนเป็นการศึกษาหรือทำเป็นการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการจากทางลูกค้าเป้าหมาย อย่างเช่น ความต้องการและความคิดเห็น รวมไปถึงความพึงพอใจ ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ทางลูกค้าเป้าหมายได้มีต่อตัวสินค้าและบริการ และการเปรียบเทียบสินค้าพร้อมทั้งบริการของธุรกิจกับคู่แข่งขัน พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อ เป็นต้นสำหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลพร้อมทั้งนำไปใช้ในการทำแผนการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสาร เพื่อที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการนั่นเอง

การวิจัยตลาดให้มีความถูกต้องและแม่นยำ จำเป็นจะต้องนำความรู้ต่าง ๆ ในการวิจัยมาใช้ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบการวิจัย การออกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมวลผลการวิจัย การนำเครื่องมือทางด้านสถิติมาใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ เป็นต้น ผู้ รับวิจัยตลาด หรือ รับทำ marketing research ควรให้ความสำคัญและใส่ใจ เพื่อที่จะสามารถวิจัยตลาดได้อย่างดีและมีประสิทธิผลอย่างมากที่สุด

 

สาเหตุที่ธุรกิจต้องทำวิจัยตลาดหรือทำ marketing research

การทำวิจัยตลาดในแต่ละครั้งมักจะทำให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าหลาย ๆ เรื่อง ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ทำวิจัยหรือผู้ รับวิจัยตลาด ว่าได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง เพราะอาจจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือไม่ก็หลาย ๆ วัตถุประสงค์ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่จำเป็นจะต้องระวังในเรื่องการทำการวิจัยตลาดที่มีลักษณะกว้างจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้ผลวิจัยมีลักษณะที่ไม่ชัดเจน หรือไม่อาจจะทำให้ข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้อง ส่วนประโยชน์หรือสาเหตุที่ควรทำวิจัยตลาดสามารถสรุปได้ ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ

สินค้าและบริการทางธุรกิจได้ทำขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังคงขายได้หรือขายดีอยู่ ก็ยังคงจำเป็นจะต้องมีการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นระยะ ๆ เพื่อที่จะนำผลการศึกษาหรือข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาตัวสินค้าและบริการให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ การวิจัยตลาดจะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าและบริการของธุรกิจไม่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ธุรกิจควรทำวิจัยตลาดนั่นเอง

 • เพื่อค้นหาและได้ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ

การวิจัยตลาดในแต่ละครั้งจะช่วยทำให้ธุรกิจได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ลูกค้าเป้าหมายต้องการ รวมไปถึงได้รับรู้ถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใคร ส่งผลทำให้ธุรกิจได้มีเวลาในการวางแผนที่จะพัฒนาสินค้าและบริการล่วงหน้า ซึ่งในขณะที่คู่แข่งขันเองอาจจะยังไม่ได้ตั้งหลักในส่วนนี้ ทำให้ธุรกิจมีคู่แข่งขันน้อยและมีโอกาสได้กำไรมาก ด้วยเหตุนี้หลายธุรกิจที่ไม่ได้ทำวิจัยตลาดเองได้หันมาใช้บริการกับบริษัท รับทำ marketing research รับวิจัยตลาด มากขึ้น นับได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์และสร้างผลลัพธ์ที่ดีตามมาให้กับทุกธุรกิจได้ในที่สุด

 • ช่วยสร้างความได้เปรียบให้เหนือคู่แข่งขัน

การทำวิจัยตลาดจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งขันได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าของคู่แข่งขัน ได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของสินค้าของธุรกิจเองและคู่แข่งขันโดยตรง ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหนือคู่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

 • ช่วยลดความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ

การทำวิจัยตลาดที่ดีและมีคุณภาพถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ธุรกิจได้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการตัดสินใจทางการตลาดได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนในการทำวิจัยตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 1. ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนับได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ทางด้านผู้ทำวิจัย หรือ ผู้ รับทำ marketing research จำเป็นจะต้องกำหนดให้มีความชัดเจน เพื่อที่จะสามารถออกแบบการทำวิจัยได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์จากปัญหาที่ธุรกิจได้ประสบอยู่ หรือต้องการจะศึกษาเรื่องไหนก็สามารถนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้

 1. เลือกแหล่งข้อมูลในการทำวิจัย

ผู้ รับวิจัยตลาด หรือ ผู้ รับทำ marketing research จำเป็นจะต้องกำหนดว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไร อย่างไรบ้าง มีวิธีในการหาข้อมูลได้อย่างไรบ้าง โดยทั่วไปมักจะมี 2 แหล่งสำคัญ นั่นก็คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ กับ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นั่นเอง

 1. ควรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด

การเก็บข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิจัยนั้น ผู้ รับวิจัยตลาด จำเป็นจะต้องออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งแบบที่จัดทำขึ้นจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้เพื่อทำวิจัยได้อย่างครบถ้วนเท่านั้น

 1. ต้องกำหนดตัวอย่างและระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

การทำวิจัยในแต่ละครั้งหากพบว่ามีประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก หากต้องการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากทุกคน อาจจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งเวลาในการสำรวจที่นานพอสมควร เพราะฉะนั้น การวิจัยจะต้องมีการใช้วิธีการสถิติเพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลการศึกษาหรือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำนั่นเอง

 1. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ผู้ รับทำ marketing research หรือ ผู้ รับวิจัยตลาด ต้องนำเครื่องมือที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่ได้มีการออกแบบเอาไว้มาทำการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทั้งหมด สำหรับในขั้นตอนนี้ทางด้านทีมสัมภาษณ์จะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับแบบสอบถามร่วมด้วย นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ คัดกรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จัดเก็ฐมาได้มีการจัดเก็บมาอย่างเหมาะสม และนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพอย่างมากที่สุด

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลนับได้ว่าเป็นขั้นตอนในการนำข้อมูลที่จัดเก็บได้มาบันทึกเข้าโปรแกรมเพื่อทำการประมวลผลทางด้านสถิติ เพื่อที่จะประมวลและทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางด้านสถิติที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัยโดยตรง และผู้ รับวิจัยตลาด เองจะต้องจัดทำข้อมูลออกมาในรูปแบบที่สามารถนำไปเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยได้

 1. จัดเตรียมรายงานผลการวิจัยตลาด

ขั้นตอนนี้เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลที่เก็บมาได้ มาเขียนเป็นรายงานที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย ส่วนมากจะประกอบไปด้วยบทสรุปของผู้บริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีในการวิจัย ข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด เป็นต้น

 1. กำหนดวางแผนกลยุทธ์การตลาด

หลังจากที่ผู้ รับทำ marketing research หรือ ผู้ รับวิจัยตลาด ได้มีการทำรายงานผลการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยมาทำการประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดต่อไป

 

นอกจากนี้ การเลือกวิธีวิจัยตลาดที่มีความเหมาะสมกับงานนับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย เนื่องจากโจทย์ทางด้านการตลาดนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลทำให้การคิด การออกแบบงานวิจัยทางด้านการตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งวัตถุประสงค์ไปจนกระทั่งถึงการเลือกเครื่องมือเพื่อนำมาใช้ในการทำงานวิจัยโดยตรง หากเลือกผิดประเภทย่อมส่งผลทำให้วิจัยมีลักษณะที่คลาดเคลื่อนได้ ทำให้เสียเวลาในการทำวิจัยไปในที่สุด

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาหรือต้องการอยากจะเลือกใช้บริการบริษัท รับทำ marketing research หรือ รับวิจัยตลาด อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด พร้อมทั้งให้บริการอย่างมืออาชีพ สามารถวัดและประเมินผลได้จริง วันนี้ บริษัท RMG เปิดให้บริการรับทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบแบบครบวงจร พร้อมรับทำวิจัยตลาด marketing research คอยดูแลและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้จริงและรวดเร็ว นำมาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ในที่สุด หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล [email protected] หรือ เบอร์โทรศัพท์ : 02 291 8445 ได้เลยค่ะ